top of page

Polityka prywatności i bezpieczeństwa informacji oraz ochrona danych osobowych uczestników szkoleń, kursów, seminariów i warsztatów organizowanych przez Penelope Akademia Wizerunku Mirosław Rzeszut z siedzibą przy ul. Pocztowej 10/2, 70-360 Szczecin. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, oferty handlowe i działania marketingowe a ochrona prywatności.

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych wszystkich osób korzystających z usług firmy Penelope Akademia Wizerunku i jest odpowiedzią na obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem tych danych i w kwestii swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016 – dalej „RODO”).

 

Polityka prywatności Penelope Akademia Wizerunku

Korzystając z usług naszej placówki szkoleniowej przekazują Państwo firmie Penelope Akademia Wizerunku swoje dane osobowe w celu rekrutacji na kurs.

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Penelope Akademia Wizerunku Mirosław Rzeszut  z siedzibą w Szczecinie przy ul. Pocztowa 10/2  NIP 8811279767, REGON 360801155, zwana dalej „PENELOPE”

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Pozyskiwanych danych osobowych  przez Penelope Akademia Wizerunku

W ramach naszej działalności szkoleniowej gromadzimy informacje dotyczące osób uczestniczących w szkoleniach i kursach, oraz dane niezbędne do wystawiania zaświadczeń i certyfikatów będących potwierdzeniem uczestnictwa w kursach i szkoleniach.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia. Podczas rejestracji uczestników zajęć w formularzu wymagamy podania:

a) w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, nr telefonu, adres mailowy, numer PESEL, adres, kod pocztowy i miejscowość;

b) w przypadku osób prawnych: danych kontaktowych i dane uczestników szkolenia (imię, nazwisko, nr telefonu, adres mailowy) oraz danych do faktury (nazwa firmy, numer NIP, adres, kod pocztowy, miejscowość).

Otrzymane dane osobowe są niezbędne dla celów podatkowych i rachunkowych oraz są pomocne dla windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.

Szczegóły  dotyczące dokonywania zgłoszeń określa – Regulamin uczestnictwa w kursach i szkoleniach i warunki rezygnacji.

Jako jednostka szkoleniowa wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00104/2015 mamy obowiązek wystawiać uczestnikom szkoleń potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach zgodne z wzorem określonym w przepisach wydanych przez MEN  czyli –Zaświadczenie o ukończeniu kursu. Do wydania zaświadczenie zgodnego ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych potrzebne są: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer PESEL oraz dane adresowe uczestnika szkolenia czyli ulica, numer domu, kod pocztowy i nazwa miejscowości.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podstawą prawną uprawniającą do pozyskania danych osobowych jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632). Dane osobowe są przechowywane przez okres 5 lat. Nieprzekazanie danych skutkuje odmową wystawienia „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”.

Informacje handlowe i oferty marketingowe

Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w naszych szkoleniach (zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu) prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Penelope Akademia Wizerunku z siedzibą w Szczecinie udostępnionych danych osobowych w celu prowadzenia działań marketingowych i przekazywania informacji handlowych dotyczących oferowanych przez nas produktów i usług oraz aktualnych promocji i ofert specjalnych. Regulacje prawne odnośnie udzielania zgody to:

a) art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

b) art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,

c) art 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane osobowe przetwarzane w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Penelope Akademię Wizerunku, są przechowywane do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie tych danych może być w każdej chwili odwołana.

Osobom zainteresowanym otrzymywanie informacji o naszych produktach i usługach dajemy możliwość skorzystania z newslettera. Zapisując się na listę i podając e-mail zostaje wyrażona zgoda na dostarczanie drogą elektroniczną wiadomości kierowanych z Penelope Akademia Wizerunku na wskazany adres. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana.

Formularz kontaktowy – wiadomości kierowane do firmy

Osoby pragnące wysłać wiadomość kierowaną do Penelope Akademia Wizerunku za pomocą formularza kontaktowego będącego integralną częścią strony internetowej www.penelope.udu.pl muszą podać: imię i nazwisko oraz e-mail. Są to niezbędne informacje do nawiązania kontaktu.

bottom of page