top of page

 REGULAMIN SZKOŁY

 

§ 1

Akademia Wizerunku „Penelope” działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, NIP 8811279767, REGON 360801155. Akademia Wizerunku „Penelope” Wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie pracy pod numerem 2.32/00104/2015

 

Akademia Wizerunku „Penelope” jest instytucją prywatną z siedzibą w Szczecinie przy ul. Pocztowej 10/2/U.

 

§ 2

Uczestnictwo w kursie jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów poniższego regulaminu i regulaminu.

 

§ 3

Akademia Wizerunku „Penelope” oferuje kursy zawodowe i dodatkowe z zakresu kursów kosmetycznych, kreowania wizerunku, fotografii, krawiectwa, masażu.

 

§ 4

 1. Akademia Wizerunku „Penelope” zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z obowiązującym grafikiem. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się wskazanego prowadzącego na kurs szkoła zapewnia zastępstwo. W przypadku braku zastępstwa szkoła zastrzega sobie prawo odwołania zajęć i daje możliwość odrobienia ich w innym dogodnym dla kursantów terminie, lub możliwość. Informacja będzie dostępna na stronie www.penelope.edu.pl, w recepcji lub dostarczana do uczestników telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 2. Akademia Wizerunku „Penelope” zapewnia kompletne narzędzia i produkty potrzebne do nauki na danym kursie.

 3. Każdy uczestnik kursu otrzyma od Akademii Wizerunku konspekt wiedzy, a na zakończenie kursu zaświadczenie o ukończeniu kursu w języku polskim i angielskim oraz certyfikat w języku polskim i angielskim.

 4. Akademia Wizerunku „Penelope” udziela 10% rabatu na kolejny kurs.

 5. Akademia Wizerunku „Penelope” zapewnia zaplecze socjalne i sanitarne.

 

§ 5

Zapisać się na kurs można w następujący sposób:

 1. osobiście w recepcji szkoły,

 2. drogą elektroniczną, wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres Szkoły: info@penelope.edu.pl


 

§ 6

Uczestnicy zajęć zobowiązani są do :

 1. punktualnego przybywania na zajęcia,

 2. przestrzegania i wykonywania poleceń instruktorów,

 3. zachowania czystości w miejscach prowadzenia zajęć,

 4. poszanowania praw i godności pracowników i innych Uczestników Akademii Wizerunku,

 5. usprawiedliwiania swojej nieobecności na zajęciach ,

 6. poszanowanie własności szkoły (w razie uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu przez Kursanta Kursant ponosi odpowiedzialność finansową).

 

§ 7

Na terenie Akademii Wizerunku „Penelope” obowiązuje zakaz palenia poza miejscami wyznaczonymi dla palących, używania środków odurzających i spożywania alkoholu; obowiązuje także zakaz wprowadzania zwierząt.

 

§ 8

 1. Akademia Wizerunku nie ubezpiecza uczestników indywidualnie i każdy z uczestników bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.

 2. Akademia Wizerunku oraz instruktorzy prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem nie stosowania się do programu i zaleceń instruktora.

 

§ 9

Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia Akademia Wizerunku „Penelope” nie ponosi odpowiedzialności.

 

§ 10

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach, mogą wejść na 30 minut, aby zobaczyć jak zajęcia wyglądają, za uprzednią zgodą recepcji Akademii Wizerunku „Penelope”.

 

§ 11

Ze względów bezpieczeństwa Uczestników prosimy o niezwłoczne poinformowanie instruktora lub recepcji w przypadku rozlania / rozsypania / rozbicia czegokolwiek na terenie Akademii.

 

Zasady uczestniczenia na kursie.
 

§ 1

 1. Rezerwacja miejsca na szkolenie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłania go drogą mailową na info@penelope.edu.pl Firma Penelope Akademia Wizerunku pobiera zadatek w wysokości 50% wartości kursu. Zadatek musi być wpłacony w dniu wpisania kursanta na listę. Zadatek nie jest zwrotny. Pozostałą opłatę za szkolenie należy wnieść najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia. 

 2. W celu wprowadzenia zapisu na listę uczestników szkolenia jednodniowego, firma Penelope Akademia Wizerunku pobiera pełną opłatę za szkolenie. W przypadku gdy klient nie dokona opłaty  w ustalonym terminie zostaje usunięty z listy uczestników szkolenia.

 3. Opłatę za kurs prosimy opłacić:

•    gotówką w placówce Penelope Akademia Wizerunku 70-360 Szczecin ul. Pocztowa 10/2/U oraz
•    przelewem na rachunek firmy podając imię i nazwisko, nazwę i datę rozpoczęcia kursu,

Penelope Akademia Wizerunku Mirosław Rzeszut

Bank: mBank

Numer konta bankowych: 49 1140 2004 0000 3202 7566 4653

§ 2

 1. Za zrezygnowanie z kursu zarówno przez nie przystąpienie do kursu jak i w trakcie trwania kursu przed jego ukończeniem Kursant nie otrzyma zwrotu pieniędzy wydanych na kurs.

 2. W przypadku nie odbycia się kursu z winy Szkoły cała kwota wpłacona przez Kursanta zostanie zwrócona. 

§ 3

 1. Opłatę za kurs można płacić w ratach pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z Właścicielem Akademii lub osobą reprezentującą Właściciela. Dotyczy to jedynie kursów trwających minimum 3 miesiące.

 2. Ostatnia rata musi być uiszczona w terminie do połowy danego kursu.

 3. Jeżeli do połowy danego kursu nie zostanie uregulowana całość opłaty Akademia ma prawo wykluczyć danego kursanta z zajęć.

 

§ 4

 1. Kurs prowadzony jest według harmonogramu ustalonego podczas zapisania się na kurs kursanta.

 2. Harmonogram może ulec zmianie jedynie w sytuacjach losowych takich jak choroba, pilny wyjazd, itp. kursanta czy instruktora,

 3. Zmiana harmonogramu musi być ustalona obustronnie i zapisana aneksem do niniejszej umowy.

 4. Zmiana terminu zajęć może być jednorazowa i zgłoszona maksymalnie na 3 dni przed zajęciami. Kolejna zmiana terminu przez kursanta może nastąpić na podstawie złożenia podania i wniesienia dodatkowej opłaty. 

§ 5

 1. Warunkiem  przystąpienia do egzaminu teoretycznego jest zrealizowanie 85% kursu.

 2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest zaliczenie egzaminu teoretycznego.

 3. Dopuszczalna nieobecność na kursie wynosi 15%. Przekroczenie dopuszczalnej nieobecności na kursie skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu a kursant otrzymuje jedynie  zaświadczenie o uczestnictwie w kursie. Kursant może ubiegać się o odrobieni niezrealizowanych zajęć na podstawie złożenia podania o kontynuacji szkolenia i wniesienia dodatkowej opłaty.

 

§ 6

 1. Podczas kursu są wykonywane zdjęcia. Uczestnik kursu wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku na stronie www i w mediach społecznościowych, oraz w reklamie szkoły.

 

§ 7

 1. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem są regulowane bezpośrednio przez właściciela Penelope Akademii Wizerunku Mirosława Rzeszut lub osobę reprezentującą właściciela .

 2. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt telefoniczny osobisty lub pod adresem mailowym: info@penelope.edu.pl

bottom of page